Új hírek, cikkek

Cikkek  tartalomjegyzéke:

A “A legújabb cikk” mindég az első és az  utolsó. Az “Előző cikkek”   a tartalomjegyzék  sorrendjét követik.

ELŐZŐ CIKKEK

 1. 2019 június 16.-án!       –  Emlékezzünk imádságos  olélekkel!
 2.  2020 március 30.-án     – Boldog Apor Viilmos  emlékezetére
 3. 2020 április 1.-én          –  Gondolatok  a Gyümölcsoldó Boldogasszony ünnepén
 4. 2020 április 13. -án       –  Erdő Péter  Bíboros Atya üzenete   a járvány idején
 5. 2020 Június 4.- én.       –   Emlékezzünk Trianon  évfordulójára!
 6. 2020 szeptember 15.-én  – A hét fájdalmas Szűzanya  ünnepén
 7. 2020 október 6.-án –       Emlékezzünk és imádkozzunk…
 8.  2020 december  25.-én -Karaácsonyi  énekek Karácsony nyolcada alatt
 9. 2021  agusztus 20.-án – Szent István napján
 10. 2022  március 1.–én –  Ima a békéért
 11. 2022 április 14.-én –      Nagyhéti köszöntő

A LEGÚJABB CIKK:

2022 április 14.-én –      Nagyhéti köszöntő

Passiontide 06-HU

 

 

 

 

KORÁBBI  CIKKEK!!

 

December 28: Pásztorok, pásztorok..

December 29: Fel nagy örömre/

December 30: Ó gnyörű szép titokzatos  éj

December 31: Csendes éj

Január 1: Rossza Jézus kiscsizmája

ELŐZŐ CIKKEK

2020 október 6.-án – Emlékezzünk és imádkozzunk…

ELŐZŐ  CIKKEK

6.  2020 szeptember 15.-én  – A hét fájdalmas Szűzanya  ünnepén

 A Szűzanya vígasztalására ajánljuk fel könnyeinket Istennek, a magunk és mások üdvözlésére!

Magyar  anyák, álljatok  az első sorba, felajánlva szívfájdlalmaitokat, gondolván  főleg azokra, akik eme kereszteket viselik

 1. gyermekeitek korai  haláláert
 2. rossz úton járó és/vagy hitetüket elvesztett gyermekeitekért
 3. saját  bűneitekért

Erősísen mindannyiunkat ez  a video:

In Christo

ELŐZŐ  CIKKEK

EMLÉKEZZÜNK IMÁDSÁGOS LÉLEKKEL! (2019 VI. 16)

2020 március 30.-án     –  Boldog Apor Viilmos  emlékezetére

Ma van 75 éve, hogy belelőttek, mert a veszélyeztetett asszonyokat akrt megvédeni  erőszaktól.   Április 2.-án hunyt el.   1997 november 9-én  avatt II. János  Pál pápa  boldoggá.  A Magyar Kurír szép cikkben állított neki  emléket.

Lásd: https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-apor-vilmos-puspok-vertanu

Imádkozzunk  sznetté avatásáeért   és kérjük közbenjárását a kornavírus elleni küzdelemben! Mondjuk el a cikkvégén  alálható imádságokat!

Ima Boldog Apor Vilmos szentté avatásáért

Mindenható Örök Isten! A te szolgád, Boldog Vilmos püspök életében szeretettel hajolt le a szegényekhez. Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak védelmében. Életének hősies feláldozásával megvédte a rábízottakat a testi-lelki veszedelemtől, és ezzel kiérdemelte a vértanúság koronáját.

Kérünk, Istenünk, add, hogy hathatós közbenjárására legyünk mi is élő tagjai Egyházunknak, az igazság védelmében bátran kiálljunk, embertársainkat pedig odaadó szeretettel szeressük.

Dicsőítsd meg, Istenünk, Boldog Vilmos püspök szolgádat azzal, hogy őt a szentek társaságában tisztelhessük, és egykor az ő közbenjárására mi is eljussunk országodba, ahol élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

Istenünk! Te Boldog Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét feláldozza juhaiért. Közbenjárására add meg nekünk, hogy akaratodban helytálljunk és testvéreink üdvösségén fáradozzunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Gondolatok  a Gyümölcsoldó Boldogasszony ünnepén (2020-4-1)

A Gyümölcsoldó Boldogasszony ünnepén Isten kegyelméből láttam meg  világosan , hogy itt az ideje, hogy hozzáfogjak egy szinte lehetetlenek tünő feladat mevalósulásáért dolgozni -a Brigittini Servitores  Sanctissimi Salvatoris közösség ismertetéséről , amely a  swéd Szent Birgitta rend egik  ága. Ha isten is  úgy akaraja, talán emagyar földön is lesznek brigittánus szerzetek, meghonosítva  Szent Birgitta lelkiségét, amelynek egy alpköve  a Szűzanya és dicsérete, Isten  dicsőségére, Magyarország hitétének  gazdagítására!

Digitus Domini -A Magyar Kurír Március 25.-iki számában van  szó Szent Brigittáról (eredeti neve Birigitta) https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-brigitta-szerzetesno-europa-tarsvedoszentje

A  WEB oldal  , “Magyarokank magyarul” fejezet (tab) alatt található

Rövid alapvető ismertetés  a “Kik vagyunk  és smit csinálunk?” magyarnyelvű című cikkben

Részletesebb ismertetés  3 angolnyelvű cikkben van, melyekte syándékomban van  magyarra lefordytani, ha Isten ad ehhez  erőt és kegyelmet

 1. The Brigittines of the  Order of the most Holy Saviour” (A Brigittinák Legszentebb  Megváltó Rendje )

2. The  Latin  Traditional Brigttine Divine  Office (A hagyományos latin Brigittina zsolozsma)

3. The Brigittine path -from Servitores Reginae Apostolorum Institute to Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris . The Brigittina  út-  A Servitores Reginae Apostolorum Institute  a Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris Institute lesz)

Adja Isten,  hogy  a Brigittina csírából legyen  virág  Magayrországon is!

 Erdő Péter  Bíboros Atya üzenete   a járvány idején (2020 április 13. -án )

Családom küldte az alábbiakat. Lelkemre balzsam ez, amit  szívesen megosztok kedves  olvasóimmal.

 Erdő Péter  Bíboros Atya üzenete

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány tovább terjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását:

Erdő Péter Bíboros Atya imádsága:

Mindenható Urunk, atyáink Istene! hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy  minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy   örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet,hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Amen

5. 2020 Június 4.- én.  Emlékezzünk Trianon  évfordulójára!

Magyarországon Június 4.én délután 16. 30 -kor (USA- Central time 9. 30 a.m.) országos hrangzúgással  emlékezünk  a ránk erőszakolt, becstelen és igazságtalan trianoi  szerződés 100 éves évordulójára, mint egy tragikus napra.

Ha harangunk nihcs  is, talán van kiscsengőnk? Ha az sincs, késsel kocogtassunk meg egy üvegpoharat, de emlékezzünk  együtt.

Gondolatok az évfordulóra

“Egy  vérből valók vagyunk,  te meg én! “Ordítják a farkasok az ő falkájukba trtozóknak Rudyard Kipling a Dzsungel könyve (The Jungle book)  című regényében.

“Egy  vérből valók vagyunk,  te meg én!”.  Mi, magayrok, határon  belül, , határon  túl mondjuk  ezt egymásnak, vagy cask imádkozó lelkülettel, könnyes szemmel suttogjuk és  suttogtuk, Nagymagyarország térképét nézve. Igen, ezt éreztük és uttogtuk,Magyarországon még   akkor is amikor ez Magyarországon tiltva vaolt,a szovjet megszállás alatt  a nyakunkra erőlltetett kommunsta  gazemberek uralkodása alatt,  és tiltva volt  az  elcsatolt  területeken lakó magyar testvéreinknek bármiféle rendszer allatt…

Jóistenem, adj  kegyelmet mindanniunknak, hogy egyek maradjunk mind  a htáron belül, mid  határon túl, élő magyar testvéreinkkel!.

Isten áldd meg a magyart!

Szűz Mária, magyarok  Nagyasszonya, könyörögj  érettünk!

   

2020 december  25.-én -Karaácsonyi  énekek karácsony nyolcada alatt

December 25 – Mennyből az angyal…

 
December 26: Tegnap harangoztak…
 

https://www.youtube.com/watch?v=HIILr9eQO0I

December 27: isten-gyermek , kit irgalmad…

December 28: Pásztorok, pásztorok..

December 29: Fel nagy örömre/

J

2020 december  25.-én -Karaácsonyi  énekek karácsony nyolcada alatt

December 25 – Mennyből az angyal…

 
December 26: Tegnap harangoztak…
 

https://www.youtube.com/watch?v=HIILr9eQO0I

December 27: isten-gyermek , kit irgalmad…

020 december  25.-én -Karaácsonyi  énekek karácsony nyolcada alatt

December 25 – Mennyből az angyal…

 
December 26: Tegnap harangoztak…
 

https://www.youtube.com/watch?v=HIILr9eQO0I

December 27: isten-gyermek , kit irgalmad…

December 28: Pásztorok, pásztorok..

December 29: Fel nagy örömre/

December 30: Ó gnyörű szép titokzatos  éj

December 29: Fel nagy örömre/

December 30: Ó gnyörű szép titokzatos  éj

December 31: Csendes éj

Január 1: Rossza Jézus kiscsizmája

K

2021  agusztus 20.-án – Szzent István  napján… 

Az eltöröletelen ünnep . akik ennek új nevet akartak adni,  akik nem engedték a Szent Jobb körmenentet, azok az  azok, akiket a történelem  sodra eltörölt. Adjunk  hálát  Istenünknek!

Cikkek  tartalomjegyzéke:

A “A legújabb cikk” mindég az első és az  utolsó. Az “Előző cikkek”   a tartalomjegyzék  sorrendjét követik.

ELŐZŐ CIKKEK

 1. 2019 június 16.-án!       –  Emlékezzünk imádságos  olélekkel!
 2.  2020 március 30.-án     – Boldog Apor Viilmos  emlékezetére
 3. 2020 április 1.-én          –  Gondolatok  a Gyümölcsoldó Boldogasszony ünnepén
 4. 2020 április 13. -án       –  Erdő Péter  Bíboros Atya üzenete   a járvány idején
 5. 2020 Június 4.- én.       –   Emlékezzünk Trianon  évfordulójára!
 6. 2020 szeptember 15.-én  – A hét fájdalmas Szűzanya  ünnepén
 7. 2020 október 6.-án –       Emlékezzünk és imádkozzunk…
 8.  2020 december  25.-én -Karaácsonyi  énekek Karácsony nyolcada alatt
 9. 2021  agusztus 20.-án – Szent István napján
 10. 2022  március 1.–én –  Ima a békéért

A LEGÚJABB CIKK:

 1. 2022  március 1.–én –  Ima a békéért

Pentecost2

Mmindenható Istenünk ,,az egész emberiség Atyja

kérve kérünk, Szent Fia Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében, ,

 ki a kersztre feszítvén értünk, vonz magához minden embertt.

hogy Szentlelked ereje által,

jöjjön létre béke,  

béke az gazság, igiazságosság és őszinteség  elve alapján  

Jézus Krisztus, a mi Urunkon krtrsztül.

 Ámen.

BVMKazan

Kazáni Szűz Mária könyörögj  érettünk!

KORÁBBI  CIKKEK!!

 

December 28: Pásztorok, pásztorok..

December 29: Fel nagy örömre/

December 30: Ó gnyörű szép titokzatos  éj

December 31: Csendes éj

Január 1: Rossza Jézus kiscsizmája

ELŐZŐ CIKKEK

2020 október 6.-án – Emlékezzünk és imádkozzunk…

ELŐZŐ  CIKKEK

6.  2020 szeptember 15.-én  – A hét fájdalmas Szűzanya  ünnepén

 A Szűzanya vígasztalására ajánljuk fel könnyeinket Istennek, a magunk és mások üdvözlésére!

Magyar  anyák, álljatok  az első sorba, felajánlva szívfájdlalmaitokat, gondolván  főleg azokra, akik eme kereszteket viselik

 1. gyermekeitek korai  haláláert
 2. rossz úton járó és/vagy hitetüket elvesztett gyermekeitekért
 3. saját  bűneitekért

Erősísen mindannyiunkat ez  a video:

In Christo

ELŐZŐ  CIKKEK

EMLÉKEZZÜNK IMÁDSÁGOS LÉLEKKEL! (2019 VI. 16)

2020 március 30.-án     –  Boldog Apor Viilmos  emlékezetére

Ma van 75 éve, hogy belelőttek, mert a veszélyeztetett asszonyokat akrt megvédeni  erőszaktól.   Április 2.-án hunyt el.   1997 november 9-én  avatt II. János  Pál pápa  boldoggá.  A Magyar Kurír szép cikkben állított neki  emléket.

Lásd: https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-apor-vilmos-puspok-vertanu

Imádkozzunk  sznetté avatásáeért   és kérjük közbenjárását a kornavírus elleni küzdelemben! Mondjuk el a cikkvégén  alálható imádságokat!

Ima Boldog Apor Vilmos szentté avatásáért

Mindenható Örök Isten! A te szolgád, Boldog Vilmos püspök életében szeretettel hajolt le a szegényekhez. Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak védelmében. Életének hősies feláldozásával megvédte a rábízottakat a testi-lelki veszedelemtől, és ezzel kiérdemelte a vértanúság koronáját.

Kérünk, Istenünk, add, hogy hathatós közbenjárására legyünk mi is élő tagjai Egyházunknak, az igazság védelmében bátran kiálljunk, embertársainkat pedig odaadó szeretettel szeressük.

Dicsőítsd meg, Istenünk, Boldog Vilmos püspök szolgádat azzal, hogy őt a szentek társaságában tisztelhessük, és egykor az ő közbenjárására mi is eljussunk országodba, ahol élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

Istenünk! Te Boldog Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét feláldozza juhaiért. Közbenjárására add meg nekünk, hogy akaratodban helytálljunk és testvéreink üdvösségén fáradozzunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Gondolatok  a Gyümölcsoldó Boldogasszony ünnepén (2020-4-1)

A Gyümölcsoldó Boldogasszony ünnepén Isten kegyelméből láttam meg  világosan , hogy itt az ideje, hogy hozzáfogjak egy szinte lehetetlenek tünő feladat mevalósulásáért dolgozni -a Brigittini Servitores  Sanctissimi Salvatoris közösség ismertetéséről , amely a  swéd Szent Birgitta rend egik  ága. Ha isten is  úgy akaraja, talán emagyar földön is lesznek brigittánus szerzetek, meghonosítva  Szent Birgitta lelkiségét, amelynek egy alpköve  a Szűzanya és dicsérete, Isten  dicsőségére, Magyarország hitétének  gazdagítására!

Digitus Domini -A Magyar Kurír Március 25.-iki számában van  szó Szent Brigittáról (eredeti neve Birigitta) https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-brigitta-szerzetesno-europa-tarsvedoszentje

A  WEB oldal  , “Magyarokank magyarul” fejezet (tab) alatt található

Rövid alapvető ismertetés  a “Kik vagyunk  és smit csinálunk?” magyarnyelvű című cikkben

Részletesebb ismertetés  3 angolnyelvű cikkben van, melyekte syándékomban van  magyarra lefordytani, ha Isten ad ehhez  erőt és kegyelmet

 1. The Brigittines of the  Order of the most Holy Saviour” (A Brigittinák Legszentebb  Megváltó Rendje )

2. The  Latin  Traditional Brigttine Divine  Office (A hagyományos latin Brigittina zsolozsma)

3. The Brigittine path -from Servitores Reginae Apostolorum Institute to Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris . The Brigittina  út-  A Servitores Reginae Apostolorum Institute  a Brigittini Servitores Sanctissimi Salvatoris Institute lesz)

Adja Isten,  hogy  a Brigittina csírából legyen  virág  Magayrországon is!

 Erdő Péter  Bíboros Atya üzenete   a járvány idején (2020 április 13. -án )

Családom küldte az alábbiakat. Lelkemre balzsam ez, amit  szívesen megosztok kedves  olvasóimmal.

 Erdő Péter  Bíboros Atya üzenete

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány tovább terjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását:

Erdő Péter Bíboros Atya imádsága:

Mindenható Urunk, atyáink Istene! hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy  minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy   örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet,hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Amen

5. 2020 Június 4.- én.  Emlékezzünk Trianon  évfordulójára!

Magyarországon Június 4.én délután 16. 30 -kor (USA- Central time 9. 30 a.m.) országos hrangzúgással  emlékezünk  a ránk erőszakolt, becstelen és igazságtalan trianoi  szerződés 100 éves évordulójára, mint egy tragikus napra.

Ha harangunk nihcs  is, talán van kiscsengőnk? Ha az sincs, késsel kocogtassunk meg egy üvegpoharat, de emlékezzünk  együtt.

Gondolatok az évfordulóra

“Egy  vérből valók vagyunk,  te meg én! “Ordítják a farkasok az ő falkájukba trtozóknak Rudyard Kipling a Dzsungel könyve (The Jungle book)  című regényében.

“Egy  vérből valók vagyunk,  te meg én!”.  Mi, magayrok, határon  belül, , határon  túl mondjuk  ezt egymásnak, vagy cask imádkozó lelkülettel, könnyes szemmel suttogjuk és  suttogtuk, Nagymagyarország térképét nézve. Igen, ezt éreztük és uttogtuk,Magyarországon még   akkor is amikor ez Magyarországon tiltva vaolt,a szovjet megszállás alatt  a nyakunkra erőlltetett kommunsta  gazemberek uralkodása alatt,  és tiltva volt  az  elcsatolt  területeken lakó magyar testvéreinknek bármiféle rendszer allatt…

Jóistenem, adj  kegyelmet mindanniunknak, hogy egyek maradjunk mind  a htáron belül, mid  határon túl, élő magyar testvéreinkkel!.

Isten áldd meg a magyart!

Szűz Mária, magyarok  Nagyasszonya, könyörögj  érettünk!

   

2020 december  25.-én -Karaácsonyi  énekek karácsony nyolcada alatt

December 25 – Mennyből az angyal…

 
December 26: Tegnap harangoztak…
 

https://www.youtube.com/watch?v=HIILr9eQO0I

December 27: isten-gyermek , kit irgalmad…

December 28: Pásztorok, pásztorok..

December 29: Fel nagy örömre/

J

2020 december  25.-én -Karaácsonyi  énekek karácsony nyolcada alatt

December 25 – Mennyből az angyal…

 
December 26: Tegnap harangoztak…
 

https://www.youtube.com/watch?v=HIILr9eQO0I

December 27: isten-gyermek , kit irgalmad…

020 december  25.-én -Karaácsonyi  énekek karácsony nyolcada alatt

December 25 – Mennyből az angyal…

 
December 26: Tegnap harangoztak…
 

https://www.youtube.com/watch?v=HIILr9eQO0I

December 27: isten-gyermek , kit irgalmad…

 1. 2022  március 1.–én –  Ima a békéért

Pentecost2

Mmindenható Istenünk ,,az egész emberiség Atyja

kérve kérünk, Szent Fia Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében, ,

 ki a kersztre feszítvén értünk, vonz magához minden embertt.

hogy Szentlelked ereje által,

jöjjön létre béke,  

béke az gazság, igiazságosság és őszinteség  elve alapján  

Jézus Krisztus, a mi Urunkon krtrsztül.

 Ámen.

BVMKazan

Kazáni Szűz Mária könyörögj  érettünk!